Friday, October 5, 2007

Sembah Takzim

40 Tahun 1967 - 2007
Pemerintahan Berdaulat
Memperingati 40 tahun
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda
Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah
Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam
menaiki takhta
pada 5hb.Oktober 2007
Sembah Takzim Daripada:
Pengarah, Pihak Pengurusan dan Kakitangan
SERIKANDI GROUP
dan
Arab-families.blogspot.com

No comments: